ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

1 สินค้าจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ภายในไม่เกิน 7วัน สำหรับรายการที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรณีรายการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วกรุณาติดต่อ บจก.โรฟีก้า (ประเทศไทย) 02-399-5944

2 การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการเป็นความรับผิดชอบของ บจก.โรฟีก้า (ประเทศไทย) แต่เพียงผู้เดียว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับ บจก.โรฟีก้า (ประเทศไทย) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าได้โดยตรง

3.ในกรณีบริการบัตรเครติด บจก.โรฟีก้า (ประเทศไทย)ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ได้รับ การอนุมัติโดยใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ ดังกล่าวจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขที่รวมอยู่ในสัญญาการให้บริการบัตรเครติดเคทีซีและถือเป็นการตกลงยืนยันการสั่งซื้อของสมาชิก

4.บจก.โรฟีก้า (ประเทศไทย)ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบจก.โรฟีก้า (ประเทศไทย)ถือเป็นที่สิ้นสุด